Top

Tin tức

Chế Tạo An Bang

Nguyên Liệu :

 • Mảnh trang bị  An Bang (theo từng món trang bị )

 • Huyền Tinh cấp 6 trở lên 

 • 100 vạn lượng

 • 30 Danh Vọng

 • 1 bộ thủy tinh + 6 viên tinh hồng bảo thạch

Tỷ lệ thành công

 • 40% 

 • Có thể bỏ thêm phúc duyên để tăng tỷ lệ thành công ( tối đa tăng thêm 30%)

Kết quả hợp thành

 • Thành công : nhận được trang bị An Bang theo Mảnh An Bang 

 • Thất bại : mất 10 vạn lượng, huyền tinh giảm 1 cấp, mất hết phúc duyên đưa vào ,mất 1 viên thủy tinh , 2 viên tinh hồng bảo thạch, trừ 3 điểm danh vọng


Hoàn Nguyên Trang Bị An Bang

 • Hoàn Nguyên Thạch cấp 1

 • Trang Bị An Bang

 • 100 vạn lượng

 • Huyền tinh cấp 7

Tỷ lệ thành công 100% : nhận được An Bang Lệnh