Top

Tin tức

Chế Tạo Trang Bị Hiệp Cốt - Nhu Tình

Chế Tạo Hiệp Cốt 

Nguyên Liệu:

 • Các mảnh Hiệp Cốt  theo từng món trang bị )

 • 1 bộ thủy tinh

 • 3 Tinh Hồng Bảo Thạch

 • 10 điểm Danh Vọng

 • 40 vạn lượng

 • Huyền Tinh cấp 4 trở lên

Tỷ lệ

 • 40 %

 • thêm phúc duyên vào tăng tỷ lệ thành công (tối đa 30%)

Thành công nhận trang bị Hiệp Cốt tương ứng theo mảnh

Thất bại : mất 10% tiền vạn, 2 điểm danh vọng, giảm 1 cấp huyền tinh, mất ngẫu nhiên 1 thủy tinh,1 tinh hồng bảo thạch


Chế Tạo Nhu Tình

Nguyên Liệu:

 • Các mảnh Nhu Tình  (theo từng món trang bị )

 • 1 bộ thủy tinh

 • 3 Tinh Hồng Bảo Thạch

 • 10 điểm Danh Vọng

 • 40 vạn lượng

 • Huyền Tinh cấp 4 trở lên

Tỷ lệ

 • 40 %

 • thêm phúc duyên vào tăng tỷ lệ thành công (tối đa 30%)

Thành công nhận trang bị Nhu Tình tương ứng theo mảnh

Thất bại : mất 10% tiền vạn, 2 điểm danh vọng, giảm 1 cấp huyền tinh, mất ngẫu nhiên 1 thủy tinh,1 tinh hồng bảo thạch