Top

Tin tức

Nâng Cấp Chế Tạo Vũ Khí Phát Sáng


Nguyên liệu liên quan

 • Vũ Khí Xanh cần chế tạo (không áp dụng với vũ khí của Đường Môn , Song Đao)
 • Ngoại Tinh Thạch có cấp độ phù hợp với Vũ Khí cần thăng cấp
 • Huyền Tinh: tùy theo cấp độ của trang bị cho vào

Tỷ lệ thành công

 • theo cấp độ chế tạo của trang bị

Hướng dẫn

 • Cho Vũ Khí và các nguyên liệu vào khung chế tạo
 • Vũ khí Cấp 6, 7 tương ứng sử dụng Ngoại tinh thạch cấp 1, 2 và Huyền tinh cấp 4 trở lên.
 • Vũ khí Cấp 8 sử dụng Ngoại tinh thạch cấp 3 và Huyền tinh cấp 5 trở lên.
 • Vũ khí cấp 9, 10 tương ứng sử dụng Ngoại tinh thạch cấp 4, 5 và Huyền tinh cấp 6 trở lên.
 • Phí khảm nạm với vũ khí từ 6 -> 10 tương ứng là 100 -> 500 vạn lượng

Kết quả hợp thành

 • Thành công: Nhận được cấp trang bị có ngoại hình mới khi mang vào
 • Thất bại: Mất toàn bộ nguyên liệu