Top

Tin tức

Nâng Cấp Ngựa 80 

 Nguyên liệu

 • Ngựa từ cấp 20 tới cấp 60 

 • 20 vạn lượng

 • Huyền tinh cấp 3

 • 1 bộ Thủy Tinh - 3 Viên Tinh Hồng Bảo Thạch

Tỷ Lệ 

 • Mặc định  40 %

 • Thêm Phúc Duyên tăng tỷ lệ thành công(tối đa 30%)

Thành Công Nhận Ngựa Cấp 80 ngẫu nhiên

Thất bại: mất 20 % tiền vạn, ngẫu nhiên 1 thủy tinh - 1 tinh hồng bảo thạch, Phúc Duyên nếu có


Chế Tạo Ngựa Chiếu Dạ

Nguyên liệu

 • Ngựa cấp 80 

 • 4 Mã Bài Chiếu Dạ

 • 50 vạn lượng

 • 50 Danh Vọng

 • Huyền tinh cấp 7 trở lên

 • 2 bộ Thủy Tinh - 6 Viên Tinh Hồng Bảo Thạch

 • Tinh Thạch cấp 1

Tỷ Lệ 

 • Mặc định 40 %

 • Thêm Phúc Duyên tăng tỷ lệ thành công(tối đa 30%)

Thành Công Nhận Ngựa Chiếu Dạ

Thất bại: mất 20 % tiền vạn, ngẫu nhiên 2 thủy tinh- tinh hồng bảo thạch, 10 danh vọng,Phúc Duyên nếu cóChế Tạo Ngựa Phi Van

Nguyên liệu:

 • Ngựa Chiếu Dạ

 • 4 Mã Bài Phi vân

 • 100 vạn lượng

 • 50 Danh Vọng

 • Huyền tinh cấp 8 trở lên

 • 3 bộ Thủy Tinh - 9 Viên Tinh Hồng Bảo Thạch

 • Tinh Thạch cấp 2

Tỷ Lệ 

 • Mặc định 40 %

 • Thêm Phúc Duyên tăng tỷ lệ thành công(tối đa 30%)

Thành Công Nhận Ngựa Chiếu Dạ

Thất bại: mất 20 % tiền vạn, ngẫu nhiên 3 thủy tinh- tinh hồng bảo thạch, 10 danh vọng,Phúc Duyên nếu có